VAN TIẾT LƯU DẦU
Cập nhật: 09.07.2019 02:28

Van tiết lưu dầu dùng để điều chỉnh lưu lượng dầu và do đó điều chỉnh vận tốc của cơ cấu chấp hành trong hệ thống thủy lực.

Mã hàng: KC - 02; KC - 03: KC - 04: KC - 06: KC - 08; KC - 10...